Regulamin

R E G U L A M I N

S K L E P U

I N T E R N E T O W E G O

www.waldmann-hunting.pl

Sklep internetowy dostępny pod adresem www.waldmann-hunting.pl (dalej: „Sklep Internetowy” lub „Sklep”) prowadzony jest przez Juliusza Kaczmarczyka, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą ZPO Florentyna Juliusz Kaczmarczyk w spadku, adres rejestrowy: ul. Batalionów Chłopskich 3, 68-200 Żary, NIP: 928-100-10-64, REGON: 970235456 (dalej: „Sprzedający”), zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Zarządca sukcesyjny firmy: Urszula Kaczmarczyk.

Adres korespondencyjny:

Sklep online Waldmann
ul. Batalionów Chłopskich 3

68-200 Żary, woj. lubuskie

Adres przyjmowania zwrotów i reklamacji:

Sklep online Waldmann
ul. Batalionów Chłopskich 3

68-200 Żary, woj. lubuskie

Adres e-mail:

urszula.kaczmarczyk@gmail.com

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz dokonywania zakupów produktów oferowanych w jego ramach, w tym składania i realizacji zamówień, reklamacji i zwrotu nabytego produktu, oraz zasady korzystania z konta użytkownika. 

2. Warunkiem korzystania ze Sklepu internetowego i zamawiania oferowanych produktów jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacja poprzez zaznaczenie aktywnego okienka checkbox oznaczonego „Akceptuję warunki regulaminu” widocznego podczas procesu składania zamówienia. 

3. Niezbędnym dla korzystania ze Sklepu internetowego jest posiadanie urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, a także posiadanie aktywnego konta poczty e-mail.

4. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z jego przeznaczeniem oraz zasadami niniejszego Regulaminu.

II. Zasady składania zamówień

1. Zamówienia w Sklepie internetowym Waldmann można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.

2. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać bez konieczności rejestracji użytkownika (jako gość).

3. Zamówienia można składać za pośrednictwem Sklepu internetowego, poprzez dodanie wybranego przez siebie produktu do Koszyka oraz kompletne wypełnienie formularza zamówienia.

4. Zamówienia mogą składać pełnoletnie osoby fizyczne lub osoby prawne.

5. Złożenie zamówienia stanowi zawarcie przez Sprzedającego z Klientem na odległość umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia.

6. Klient zamawiający towar zostanie poproszony o podanie pełnych i prawdziwych danych niezbędnych do wysyłki towaru. Podanie danych niepełnych lub nieprawdziwych może spowodować opóźnienie w dostawie towaru.

7. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje drogą e-mailową informację potwierdzającą zamówienie (potwierdzenie zawarcia umowy). W razie braku otrzymania takiej informacji, prosimy o weryfikację czy wiadomość nie znalazła się w SPAM-ie, w przeciwnym razie prosimy o skontaktowanie się z nami drogą telefoniczną lub mailową.

   III. Dostawa zamówionego towaru

   1. Nasze produkty dostarczamy na teren całej Polski rejestrowaną przesyłką, za pośrednictwem kuriera lub Poczty Polskiej.

   2. Koszty dostawy zostały wyszczególnione w zakładce Dostawa w stopce naszego Sklepu Internetowego oraz dodatkowo podczas ścieżki zakupowej.

   3. Po uprzednim kontakcie z nami możliwa jest również wysyłka produktów za granicę. W takim przypadku przed złożeniem zamówienia prosimy o kontakt z nami w celu indywidualnego ustalenia kosztów dostawy.

   4. Wysyłki towarów zakupionych w Sklepie Internetowym realizowane są w terminie 2-4 dni roboczych liczone od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedającego. W zależności od wybranej metody dostawy, do tego czasu należy doliczyć czas niezbędny na wykonanie usługi transportowej przez wybranego przewoźnika (zwykle 1-2 dni robocze).

   5. Koszty dostawy towaru ponosi Klient.

    IV. Sposób i terminy płatności

    1. Zamawiając u nas, możesz dokonywać płatności w następujący sposób

    a. Tradycyjnym przelewem na następujący rachunek bankowy Sprzedającego:

           48 1090 2561 0000 0006 4203 3746, Bank Santander

     b. Płatności Shoplo, w tym płatność kartami: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie, ul. Haffnera 6, kod pocztowy: 81-717, KRS: 0000320590.

      W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej klienta.

      2. Na płatności za zamówiony towar wraz z kosztami dostawy czekamy 2 dni robocze liczone od dnia przyjęcia zamówienia. Liczy się data zaksięgowania środków na naszym koncie. Po upływie tego terminu Twoje zamówienie zostanie anulowane bez jakichkolwiek dodatkowych kosztów dla Ciebie.

      3. Wszystkie ceny towarów podane na stronie internetowej naszego Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i zostały wyrażone w złotych polskich. Zapłata za produktu następuje również w PLN.

      4. Cena podana przy każdym dostępnym produkcie nie zawiera kosztów dostawy. Koszty dostawy zostaną automatycznie doliczone do całkowitej sumy zamówienia w procesie składania zamówienia (w czasie realizacji kolejnych kroków w ramach ścieżki zakupowej), po wyborze odpowiedniej opcji dostawy przez Klienta.

      5. Do każdego zamówienia wystawiamy paragon fiskalny lub fakturę VAT na indywidualne życzenie osoby zamawiającej. W takim przypadku prosimy o przesłanie za pośrednictwem formularza zamówień (pole: „wiadomość dla sprzedającego”) danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT.

      V. Reklamacje

      1. Wszystkie towary będące w ofercie naszego Sklepu internetowego są nowe oraz objęte rękojmią na zasadach określonych w kodeksie cywilnym. Sprzedający zobowiązuje się dostarczać towar bez wad.

      2. Klient może zgłosić przysługujące mu roszczenia w zakresie wad produktów w szczególności na adres e-mail: urszula.kaczmarczyk@gmail.com. Reklamacje mogą być składane również w inny wybrany przez Klienta sposób, np. poprzez przesłanie reklamacji na nasz adres korespondencyjny: Sklep online Waldmann, ulica Batalionów Chłopskich 3, 68-200 Żary, woj. lubuskie. W miarę możliwości prosimy o załączenie do reklamacji dowodu zakupu produktu (np. paragon, faktura).

      3. Aby przyspieszyć i usprawnić proces reklamacji, prosimy o podanie w zgłoszeniu reklamacyjnym swojego imienia i nazwiska, przyczyny zgłoszenia, zgłaszanego roszczenia oraz danych kontaktowych (numer telefonu oraz adres e-mail), dzięki którym będziemy mogli się z Tobą skontaktować w sprawie reklamacji oraz poinformować o sposobie jej rozpatrzenia.

      4. Reklamowany towar prosimy dostarczyć na adres Sprzedającego (Adres przyjmowania zwrotów i reklamacji podane na początku niniejszego Regulaminu). Prosimy również, aby opakowanie zwracanego produktu w miarę możliwości chroniło go przed uszkodzeniami w czasie transportu. Dla Twojej wygody możesz skorzystać z przygotowanego przez nas wzoru formularza reklamacji, ale nie jest to obowiązkowe.

      5. Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 14 dni. O sposobie rozpatrzenia reklamacji powiadomimy Ciebie drogą mailową lub pisemną na adres wskazany przez Ciebie w formularzu lub piśmie reklamacyjnym.

      6. Zweryfikowanie w obecności kuriera stanu przesyłki zawierającej zamówione produkty oraz w przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania - sporządzenie protokołu szkody, może ułatwić i przyspieszyć rozpatrzenie ewentualnej reklamacji.

      7. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji przez Sprzedającego, towar zostanie zwrócony, wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.

      8. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji w sposób uzasadniający zwrot dokonanej wpłaty za zakupiony towar, zwrot należności nastąpi możliwie najszybciej, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia uznania przez Sprzedającego reklamacji. Zwrot należności nastąpi w sposób analogiczny do tego, w jaki została dokonana wpłata na poczet dostawy reklamowanego towaru.

      9. Istnieje również możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji towarów, m.in. poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej publikowany jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.

      10. W przypadku Klienta będącego konsumentem, chcącego skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość dochodzenia roszczeń zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską dostępną pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL.

        VI. Prawo odstąpienia od umowy [zwroty]

        1. Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny oraz ponoszenia dodatkowych kosztów z tego tytułu, za wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu/odesłania towaru do Sprzedającego.

        2. Za Klienta będącego konsumentem uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

        3. Prawo do odstąpienia od umowy można wykonać w terminie 14 dni od dnia odebrania towaru przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niź przewoźnik, poprzez złożenie Sprzedającemu stosownego oświadczenia.

        4. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy sprzedaży wystarczające jest wysłanie stosownego oświadczenia drogą elektroniczną na adres e-mail: urszula.kaczmarczyk@gmail.com. Oświadczenie o odstąpieniu można wysłać przy wykorzystaniu formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.waldmann-hunting w Zakładce Kontakt, lub na piśmie na adres korespondencyjny Sprzedającego wskazany powyżej. Pobierz wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

        5. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży przez Klienta będącego konsumentem jest wyłączone w przypadku, gdy przedmiot umowy sprzedaży stanowią towary wykraczające poza standardową ofertę Sklepu internetowego, przygotowane na specjalne zamówienie Klienta, dostosowane do jego indywidualnych potrzeb (szyte na miarę).

        6. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży umowę taką uważa się za niezawartą (w zakresie, którego dotyczy odstąpienie), a Strony zobowiązane są do zwrotu tego co sobie na jej podstawie wzajemnie świadczyły.

        7. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

        8. Wysyłając do nas zwracany towar prosimy dołożyć staranności, aby został on opakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w transporcie. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

        9. Jako Sprzedający jesteśmy zobowiązani niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Klienta będącego konsumentem oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży, zwrócić wszystkie dokonane przez Klienta - konsumenta płatności tj. cenę zakupu towaru oraz koszty dostawy, z zastrzeżeniem ust. 10 i ust. 11 poniżej. W przypadku częściowego zwrotu zamówienia, koszty przesyłki nie będą zwracane.

        10. Jako Sprzedający mamy prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta będącego konsumentem do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

        11. W sytuacji gdy taką możliwość oferuje nasz Sklep internetowy a Ty jako konsument wybrałeś sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy z oferowanych sposobów dostawy, nie jesteśmy zobowiązani do zwrotu poniesionych przez Ciebie dodatkowych kosztów tj. wykraczających poza najtańszy zwykły sposób dostawy.

        12. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jaki wybrałeś kupując w naszym Sklepie internetowym, chyba że wyraźnie zgodzisz się na inny sposób zwrotu, np. na podane przez inne Ciebie konto bankowe. W każdym przypadku nie poniesiesz jednak żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności przez nas.

        VII. Ochrona danych osobowych

         1. Administratorem danych osobowych podanych przez Klienta w procesie składania zamówienia a także w związku ze świadczeniem przez Sprzedającego usług drogą elektroniczną jest Juliusz Kaczmarczyk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: ZPO Florentyna Juliusz Kaczmarczyk w spadku, ulica Batalionów Chłopskich 3 68-200 Żary, woj. lubuskie. Zarządca sukcesyjny: Urszula Kaczmarczyk.

         2. Sprzedający przetwarza dane osobowe Kupującego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”). Sposób przetwarzania danych osobowych przez Sprzedającego określa szczegółowo Polityka Prywatności.

         VIII. Postanowienia końcowe

         1. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie zostanie on opublikowany na stronie Sklepu internetowego. 

         2. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie w terminie w nim określonym, który jednak nie będzie krótszy niż 7 dni.

         3. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane będą na dotychczasowych zasadach.

         4. Wszelkie elementy graficzne, układu i kompozycji stron internetowych Sklepu (tzw. layout) stanowią własność Sprzedającego i są przedmiotem ochrony prawa własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw ochronnych na znaki towarowe, oraz nie mogą być wykorzystywane przez osoby trzecie bez zgody Sprzedającego. 

         5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 21.06.2020 r.

          POBIERZ REGULAMIN

          do góry
          Sklep jest w trybie podglądu
          Pokaż pełną wersję strony
          Sklep internetowy Shoplo.pl